WEDSTRIJDREGELEMENT VIRTUAL BALOISE BELGIUM TOUR 2021

Artikel 1 – Organisatie

Golazo Sports (de organisator, met hoofdzetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal) organiseert de virtuele versie van de Baloise Tour, Virtual Baloise Belgium Tour, hierna “VBBT”of “de Wedstrijd” genoemd.

Dit reglement bevat de algemene en bijzonder voorwaarden en de regels die worden toegepast tijdens de Wedstrijd.

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement en het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het wedstrijdreglement, evenals elke mogelijke beslissing die Golazo Sports zou moeten treffen.

Artikel 2 – Toelatingsvoorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd is enkel mogelijk via een persoonlijk profiel (account). De gebruiker kiest zelf of hij wil deelnemen aan VBBT en is hiertoe in geen geval verplicht. Deelname is strikt persoonlijk. De gebruiker is geen enkele vergoeding verschuldigd aan Golazo Sports voor deelname aan de WestrijdWedstrijd.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan VBBT als ze tenminste 16 jaar oud zijn. Als een minderjarige deelneemt, gaat Energy NVGolazo Sports ervan uit dat hij/zij de minimum leeftijd heeft bereikt. Als zou blijken dat de minderjarige deze minimum leeftijd niet bereikt heeft, kan hem/haar op elk ogenblik verdere toegang tot het Platform en deelname aan andere challenges worden ontzegd.

Artikel 3 – Wedstrijdperiode

De VBBT loopt van 9/06/2021 00:01 CET tot en met 14/06/202013/06/2021 23:59 CET en vindt bijgevolg plaats gedurende 5 opeenvolgende dagen. Inschrijven voor de Wedstrijd kan vanaf 2/06/2021 07:00 CET tem 08/06/2020 2021 23:59 CET indien men aan de volledige wedstrijd wenst deel te nemen. Late beslissers kunnen eveneens deelnemen en zich tot het einde van de Wedstrijd inschrijven. Om kans te maken op één van de prijzen is het echter noodzakelijk om gedurende de VBBT minimaal 50 km te hebben gefietst. Late inschrijvers (na start van de wedstrijd op 9/06) moeten aan bovenvernoemde voorwaarden voldoen om kans te kunnen maken op een eventuele prijs. De activiteiten van late inschrijvers worden geregistreerd vanaf de dag van hun inschrijving en correctie connectie met hun sportapplicatie en dus niet vanaf de startdag van de wedstrijd. Wanneer iemand op 9/06/2021 een afstand van 50 km heeft gefietst, maar zich pas op 10/06/2021 registreert, telt deze activiviteit niet mee in de klassementen.

Artikel 4 – Toewijzing aan een team

Golazo Sports zal alle inschrijvingen willekeurig en automatisch toewijzen aan één van de 22 deelnemende teams. Op deze wijze beschikt elk team over evenveel leden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Alle teams zijn mixed teams en de enige conditie die bepaalt in welk team men zit is het moment van inschrijving. Er kunnen in geen enkel geval wijzigingen worden aangevraagd om te wisselen van team. De deelnemers dienen hun toegewezen team te aanvaarden en kunnen zich niet opnieuw inschrijven. Deelnemers die hierin onregelmatig gedrag vertonen worden onherroepelijk gediskwalificeerd. De toewijzing van de teams gebeurt meteen na inschrijving. Late inschrijvers worden eveneens willekeurig toegevoegd aan een team op basis van hetzelfde mechanisme.

Artikel 5 – Deelname aan en verloop van de Wedstrijd

Gebruikers kunnen zich uitsluitend registreren via een persoonlijk profiel (account) en dienen hiervoor hun voornaam, achternaam, mailadres, leeftijd en taalkeuze op te geven. Gebruikers die deelnemen aan VBBT registreren hun activiteiten met behulp van de door hen gekozen sport- applicatie (voor zover compatibel met het Platform).

Een activiteit is enkel geldig binnen de voorziene termijn waarbinnen de Wedstrijd loopt (09/06/2020 2021 -13/06/20202021). De deelnemers hebben tot 14/06/2020 2021 12:00 CET de tijd om de data van de door hem of haar hen voltooide activiteit op te laden op het Platform. Data die na deze tijd binnenkomen op het Platform, tellen niet mee en komen niet in de klassementen van de VBBT.

Elke gebruiker (natuurlijke persoon) kan slechts éénmaal (en dus met slechts één profiel) aan VBBT deelnemen. De gebruiker mag in geen geval onder verschillende accounts/pseudoniemen of voor rekening van andere gebruikers spelen. Bij meervoudige deelname, onder meer door het gebruik van verschillende accounts/identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle registraties geweigerd en als ongeldig beschouwd en zal de betreffende deelnemer van de Wedstrijd worden gediskwalificeerd.

Artikel 6 – Klassementen en prijzen

6.1 TEAM KLASSEMENT

Het winnende team is het team dat de meeste kms heeft afgelegd gedurende de Wedstrijdperiode vermeld in artikel 3. De kopman of -vrouw van het team met de grootste totale afstand afgelegd op 1413/06 om 23:59 is de eindwinnaar.

Alle deelnemers van dehet winnende team maken ontvangen een Baloise Cycling Surprise mits zij minstens 50 km hebben gefietst gedurende de periode van de Wedstrijd. Alle deelnemers van het winnende team worden hiervan per mail op de hoogte gebracht.

6.2 Individuele klassementen

De individuele winnaars worden eveneens per mail op de hoogte gebracht. Per team is er één mannelijke en één vrouwelijke eindwinnaar. Indien er bij de eindstand van de individuele klassementen een ex aequo is tussen de deelnemers, zal de persoon die zich als eerste geregistreerd heeft voor VBBT op de winnaar zijn.

  1. 1)  BALOISE TOUR TEAM KLASSEMENT Baloise Cycling Surprise
  2. 2)  BALOISE TOUR KOPMANNEN & -VROUWEN
    Baloise Jersey met handtekening winnaar Baloise Belgium Tour 2021

6.3 Bekendmaking winnaars

De winnaars worden na afloop van de Wedstrijd gecontacteerd via e-mail. De winnaars zullen de gebruikers zijn die de deelnamevoorwaarden gerespecteerd hebben.

Indien naderhand zou blijken dat de winnaar de deelnamevoorwaarden niet gerespecteerd heeft en/of als er niet wordt gereageerd door de winnaar op een prijs, dan kan Golazo Sorts beslissen om dat het recht op de gewonnen prijs komt te vervallen.

6.4 Overige

Golazo Sports kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar. Een prijs is niet omzetbaar in geld, (noch deels, noch volledig). Een prijs is uitgeschreven op naam en niet overdraagbaar.

Golazo Sports kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan de Wedstrijd of van de toekenning of verzending van de prijs.

Artikel 7 – Geregistreerde activiteiten

Alle door deelnemers geregistreerde activiteiten worden nagekeken op onregelmatigheden alvorens de winnaars bekend gemaakt worden. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met correct geregistreerde activiteiten. Onrealistische data of een onrechtmatig gebruik van sportapps worden verwijderd uit de statistieken, en hiermee wordt geen rekening gehouden bij het uitreiken van de prijzen. Elke vorm van wedstrijdsabotage is strikt verboden. Om deze reden zijn onder andere manuele ingavens van data niet toegelaten.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

De gebruikers erkennen dat hun persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt worden in het kader van deze Wedstrijd.

De persoonsgegevens worden enkel verzameld met het oog op het beheer en het goede verloop van de VBBT en het naderhand contacteren van de winnaars i.v.m. de toekenning van de prijs, en zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden.

Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Golazo Sports per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.

Gebruikers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Golazo Sports alsook op andere online kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat Golazo Sports hen kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.

Artikel 9 – Mediapartners

Deze campagne zal op redactionele sites onder de aandacht komen. Golazo Sports is niet aansprakelijk voor de inhoud of boodschap die door mediapartners verspreid worden, noch wat betreft de aard en hoedanigheid, noch wat betreft de context of het kader waarin deze berichtgeving publiek wordt gemaakt.

Artikel 10 – Gezond & veilig sporten

Deelnemen aan de Wedstrijd vereist een goede gezondheid. De gebruiker verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. Golazo Sports beveelt voor een preventief sportmedisch onderzoek bij een erkend sportarts steeds aan.

Artikel 11 – Ongevallen

Golazo Sports kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die gebeuren tijdens activiteiten die de gebruiker doet in het kader van VBBT. Dit geldt voor elke deelnemer en dus zowel voor recreatieve als professionele fietsers.

Artikel 12 – Algemene bepalingen

Golazo Sports oefent controle uit op het correcte verloop van de VBBT en heeft de definitieve bevoegdheid inzake alle gevallen van betwisting. Om dit correcte verloop te waarborgen, kan Golazo Sports de beslissingen nemen die, voortvloeiend uit omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of wijziging van om het even welke fase van de Wedstrijd kunnen inhouden. Voortvloeiend uit het feit van hun deelname aan de Wedstrijd, verbinden de gebruikers zich ertoe om zich te onderwerpen aan het huidige reglement en aan de beslissingen van Golazo Sports.

Golazo Sports behoudt zich het recht voor om VBBT of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren wegens eender welke reden, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de Wedstrijd dit vereisen. Hiervoor kan Golazo Sports niet aansprakelijk gesteld worden.

Tijdens de Wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of wijzigingen aan dit reglement gepubliceerd worden zonder kennisgeving door Energy NVGolazo Sports. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan dit reglement.

Golazo Sports draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische problemen tijdens het verloop van VBBT (bv. indien het Platform offline gaat), doch zal alles in het werk stellen om incidenten te neutraliseren. Golazo Sports kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen of enig ander nadeel dat zou voortvloeien uit technische incidenten.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond van schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Golazo Sports.

De deelname aan VBBT valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruikers. Golazo Sports kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan de VBBT of van de toekenning of verzending van de prijs.

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de virtuele challenges of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Artikel 13 – Klachten

Klachten over het verloop van VBBT moeten schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na afsluiting van de Wedstrijd naar het volgende adres worden gestuurd via e- mail: info@virtualbaloisebelgiumtour.be

Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

Er zal in alle redelijkheid worden getracht uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht deze af te handelen. Indien dit niet mogelijk blijkt door omvang of complexiteit, zal dit samen met een verdere planning worden gemeld aan de indiener van de klacht.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Belgische recht. De rechtbanken van Gent zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit de Wedstrijd of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.

Copyright © Golazo Sports 2021. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN