WEDSTRIJDREGLEMENT
“Baloise Belgium Tour Facebook en Instagram wedstrijd”

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Golazo Sports NV, met maatschappelijke zetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, BTW-BE0442.115.211 (“Golazo”), en staat open voor alle natuurlijke personen die deelnemen aan Virtuele Baloise Belgium Tour en in het bezit zijn van een geldige Instagram of Twitter account. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Voor de personen van 16 tot 18 jaar wordt verondersteld dat zij de toelating van één van hun ouders hebben gekregen om deel te nemen

2. De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, bekrachtigd, beheerd door, of geassocieerd met Facebook of Twitter. Met betrekking tot deze wedstrijd kan Twitter of Instagram op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor zover wettelijk mogelijk, door de deelnemers. 

3. De wedstrijd loopt van 9/6/2021 tot en met 13/06/2021. Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige deelnames worden geweigerd.

4. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers ingeschreven te zijn voor de Virtuele Baloise Belgium Tour en dus een account te hebben op het platform. 

5. Deelnemers komen in aanmerking om de foto challenge te winnen wanneer ze tussen 9 en 13 juni 2021 een foto delen op Instagram of Twitter met #LottoGangmaker #Virtualbaloisebelgiumtour. Uit alle foto’s worden er 10 winnaars gekozen. 

6. De 10 leukste, meest originele foto’s worden geselecteerd op basis van  originaliteit en creativiteit. De winnaars worden door Lotto op de hoogte gebracht na afloop van de Virtuele Baloise Belgium Tour. 

7. De 10 winnaars ontvangen een officiële Lotto Puntentrui. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 

8. Winnaars dienen binnen 72uur na ontvangst van het bericht dat ze hebben gewonnen hun adresgegevens door te sturen (naam, adres, e-mail adres, telefoon nr). Bij ontbreken van reactie binnen deze termijn, vervalt het recht op de prijs. Na deze termijn worden geen nieuwe vorderingen meer aanvaardt. 

9. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Golazo behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie. Golazo kan deze gebruiken voor promotionele doeleinden. De deelnemers hebben toegangsrecht en verbeteringsrecht. 

10. Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

11. Golazo behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd. 

12. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Golazo zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken. 

13. Golazo is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden. 

14. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

15. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud het van toepassing zijnde reglement, louter door hun deelname aan de wedstrijd. 

16. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.